- Please watch our short video - 

In July, the Welsh Government  introduced a draft law, which is called a Bill.

The aim of the Wild Animals and Circuses (Wales) Bill is to ban the use of wild animals in travelling circuses in Wales. 

The Bill seeks to make it an offence for a wild animal – an animal that is not commonly domesticated in the British Islands - to be used in a travelling circus.

So what does it mean to “use” a wild animal?

A wild animal is used if the animal performs or is exhibited.

The Bill will not affect the use of domesticated animals in travelling circuses, nor will it prevent wild animals being used for entertainment in other settings.

Does this mean there will be a new Welsh law?

It’s too early to tell. If the Bill is to become an Act – a new Welsh law, it must pass through 4 stages at the National Assembly for Wales and receive Royal Assent (this is where the Queen formally agrees to make the Bill into an Act).

Why we want to hear from you

We understand that people have strong opinions on the use of wild animals in travelling circuses, which is why the National Assembly for Wales’ Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee wants to hear from you.

The role of the Committee at this first stage is to consider whether a new Welsh law is needed.The Committee will gather evidence, which includes the views shared on this discussion board, before writing a report to say whether it agrees with the main aims of the Bill and if so, suggest ways it could be improved.  

This is where you come in.

 • Do you think it should be an offence to use wild animals in travelling circuses? If so, why?
 • What impact, if any, do you think banning the use of wild animals in travelling circuses will have on the attitudes of children and young people towards animals?
 • Do you think the opportunity to see and experience wild animals in a visiting travelling circus has a positive or negative impact on children and young people?
 • Do you think seeing a wild animal in a travelling circus can help children and young people learn about animals?

How do I take part?

It’s easy!

 1. Register here by creating a username, providing your email address and choosing a password.
 2. Once registered, you can add your views and ideas, and comment or rate the views of others who have contributed to the discussion.

If you’d like to remain anonymous, we’d kindly ask that you do not include any information in your post that would identify you. We would however be grateful if you would provide your age and location for context.

What happens to my contribution?

Your views will help the Committee decide whether the Bill should become a new Welsh law.

Click here to find out more about our moderation policy. To learn how your comments will be used, visit our Communications Team Privacy Notice page.

If you have any questions, please e-mail rhys.jones@assembly.wales.

 

 

- Gwyliwch ein fideo byr - 

Ym mis Gorffennaf, cyflwynodd Llywodraeth Cymru  gyfraith ddrafft, sy’n cael ei alw yn Fil.

Nod Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) yw gwahardd y defnydd o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol yng Nghymru. 

Mae’r Bil yn ceisio’i gwneud yn drosedd defnyddio anifail gwyllt – anifail nad yw fel arfer wedi’i ddomestigeiddio yn Ynysoedd Prydain – mewn syrcas deithiol.

Felly beth yw ystyr “defnyddio” anifail gwyllt?

Caiff anifail gwyllt ei ddefnyddio os yw’r anifail yn perfformio neu’n cael ei arddangos.

Ni fydd y Bil yn effeithio ar y defnydd o anifeiliaid wedi’u domestigeiddio mewn syrcasau teithiol, nac yn atal defnyddio anifeiliaid gwyllt ar gyfer adloniant mewn lleoliadau eraill.

A yw hyn yn golygu y bydd cyfraith newydd yng Nghymru?

Mae’n rhy gynnar i ddweud. Os bydd y Bil yn dod yn Ddeddf – cyfraith newydd i Gymru – rhaid iddo fynd drwy 4 cam yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a chael Cydsyniad Brenhinol (dyma lle mae’r Frenhines yn cytuno’n ffurfiol i wneud y Bil yn Ddeddf).

Pam ein bod am glywed gennych chi

Rydym yn deall bod gan bobl farn gref dros ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol, a dyna pam bod Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad Cenedlaethol eisiau clywed gennych chi.

Rôl y Pwyllgor yn y cam cyntaf hwn yw ystyried a oes angen cyfraith newydd yng Nghymru. Bydd y Pwyllgor yn casglu tystiolaeth, sy’n cynnwys y safbwyntiau sy’n cael eu rhannu ar y bwrdd trafod hwn, cyn ysgrifennu adroddiad i ddweud a yw’n cytuno â phrif amcanion y Bil ac os felly, awgrymu ffyrdd y gellid ei wella.  

Dyma gyfle i chi gyfrannu.

 • Ydych chi’n credu y dylai hi fod yn drosedd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol? Os felly, pam?
 • Pa effaith, os o gwbl, ydych chi’n credu y bydd gwahardd y defnydd o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol yn ei chael ar agweddau plant a phobl ifanc tuag at anifeiliaid?
 • Ydych chi’n meddwl bod y cyfle i weld a phrofi anifeiliaid gwyllt mewn syrcas deithiol yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar blant a phobl ifanc?
 • Ydych chi’n credu y gall gweld anifail gwyllt mewn syrcas deithiol helpu plant a phobl ifanc i ddysgu am anifeiliaid?

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Mae’n hawdd!

 1. Cofrestrwch yma drwy greu enw defnyddiwr, gan roi eich cyfeiriad e-bost a dewis cyfrinair.
 2. Ar ôl cofrestru, gallwch ychwanegu eich safbwyntiau a syniadau, a rhoi sylwadau neu nodi eich barn ar sylwadau pobl eraill sydd wedi cyfrannu at y drafodaeth.

Os hoffech aros yn ddienw, gofynnwn yn garedig ichi beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth yn eich neges a fyddai'n eich adnabod. Fodd bynnag, byddem yn ddiolchgar pe byddech yn rhoi eich oedran a’ch lleoliad er mwyn cyd-destun.

Beth fydd yn digwydd i fy nghyfraniad?

Bydd eich barn yn helpu’r Pwyllgor i benderfynu a ddylai’r Bil ddod yn gyfraith newydd i Gymru.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am ein polisi cymedroli. I ddysgu sut caiff eich sylwadau eu defnyddio, ewch i'n tudalen Hysbysiad Preifatrwydd y Tîm Cyfathrebu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at rhys.jones@cynulliad.cymru.

0 ideas