Mae'r dreth stamp yng Nghymru ar fin newid...Stamp Duty in Wales is about to change…

map of Wales with monopoly properties across it

Cymraeg

English

Mae'r dreth stamp yng Nghymru ar fin newid...

Yn 2018, bydd Cymru yn cyflwyno’r dreth Gymreig gyntaf ers 800 mlynedd! Bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am Dreth Dir y Dreth Stamp ddyletswydd tir treth, sy'n cael ei thalu pan fydd rhywun yn prynu neu'n prydlesu eiddo neu dir dros bris penodol yng Nghymru.

Bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn cymryd lle'r dreth hon yng Nghymru a bydd yn effeithio ar ystod o grwpiau fel prynwyr tai a busnesau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru. Bydd y Bil i basio'r Dreth Trafodiadau Tir fel cyfraith yng Nghymru yn cael eu harchwilio dros y misoedd nesaf yn y Cynulliad.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir

Mae'r Bil yn gosod gofynion cyfreithiol ar Lywodraeth Cymru a'r rheini a fydd yn gyfrifol am dalu'r Dreth Trafodiadau Tir. Mae'n nodi:

 • Sut y bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn gweithio yng Nghymru
 • Sut y bydd y cyfraddau a'r bandiau treth yn cael eu pennu
 • Sut y caiff y dreth ei chyfrifo
 • Pa gamau fydd yn cael eu cymryd i atal pobl rhag osgoi talu'r dreth
 • Sut y caiff y dreth ei thalu a'r dyletswyddau ar drethdalwyr
 • Sut y bydd y dreth yn gymwys i drefniadau a chyrff fel ymddiriedolaethau a chwmnïau.

Er mwyn llywio ein gwaith craffu ar y Bil hwn, ac er mwyn deall safbwyntiau pobl Cymru yn well, rydym am glywed barn cynifer â phosibl o bob cwr o Gymru.

Er mwyn dechrau'r drafodaeth, dyma rai themâu y gallech ymateb iddynt:

 1. Rhwystrau posibl/canlyniadau anfwriadol yn sgil gweithredu darpariaethau'r Bil
 2. Gweithredu'r bandiau a'r cyfraddau treth
 3. Sut mae atal pobl rhag osgoi talu'r dreth
 4. Yr eithriadau arfaethedig
 5. Y gostyngiadau arfaethedig
 6. Sut y caiff trafodiadau preswyl a dibreswyl eu diffinio a'u trin
 7. Sut y caiff cwmnïau, ymddiriedolaethau, sefydliadau di-elw a phartneriaethau eu trin

Gallwch ofyn eich cwestiynau eich hun hefyd ac ymateb i gwestiynau gan bobl eraill. 

Ychwanegu syniad button

Gallwch anfon eich syniadau hyd at 21 Tachwedd.

Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor ar gael ar ei dudalen we.

 

Stamp Duty in Wales is about to change…

In 2018, Wales will introduce the first Welsh Tax for 800 years! The Welsh Government will take responsibility for Stamp Duty Land Tax (SDLT), which is paid when somebody buys or leases a property or land over a certain price in Wales.

SDLT will be replaced by Land Transaction Tax in Wales and will affect a range of parties such as home buyers and businesses located in Wales. The Bill to pass Land Transaction Tax into Welsh law will be examined over the coming months in the Assembly.

 

Land Transaction Tax Bill

The Bill places legal requirements on both Welsh Government and those who will be responsible for paying Land Transaction Tax. It sets out:

 • How Land Transaction Tax will work in Wales
 • How tax rates and bands will be set
 • How tax will be calculated
 • How tax avoidance will be tackled
 • How tax will be paid and the duties on taxpayers
 • How tax will apply to arrangements and bodies such as trusts and companies.

To inform our scrutiny of this Bill, and to better understand the views of the people of Wales, we want to hear as many views as possible from across Wales.

To start the debate, here are some themes that you might want to respond to:

 1. Potential barriers / unintended consequences of implementing provisions of the Bill
 2. Implementation of tax bands and rates
 3. Approach to tax avoidance
 4. The proposed exemptions
 5. The proposed reliefs
 6. How residential and non-residential transactions are defined and treated
 7. How companies, trusts, non-profit organisations and partnerships are treated

Please pose your own questions too and respond to those posted by others.

add an idea button

You can submit your ideas up to the 21 of November.

Further information on the committee can be found on the committee’s web page.