Polisi Preifatrwydd / Privacy policy

Cymraeg

English

Polisi Preifatrwydd

Rydym ni yng Nghomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru Comisiwn yn deall ac yn parchu pa mor bwysig yw preifatrwydd ar-lein i chi. Mae ein polisi preifatrwydd yn gymwys i wybodaeth bersonol yr ydym yn casglu ar Deialog ac yn disgrifio'r math o wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu, gan gynnwys sut byddwn yn defnyddio'r wybodaeth, â phwy y byddwn yn ei rhannu a'r dewisiadau sydd ar gael i chi ynghylch ein defnydd o'r wybodaeth a gasglwyd. Fe welwch hefyd fesurau manwl rydym yn ymgymryd â nhw i ddiogelu eich gwybodaeth a gwybodaeth am sut i gysylltu â ni am ein harferion preifatrwydd.

Y wybodaeth rydym yn ei chasglu

Gallwn gasglu gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn dewis darparu data drwy Deialog. Mae'r mathau o wybodaeth bersonol y gallwn ei chasglu yn cynnwys:

 • eich enw
 • cyfeiriad e-bost
 • enw defnyddiwr

Sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu

Gallwn ddefnyddio'r wybodaeth a gawn drwy Deialog er mwyn:

 • cynnig a darparu gwasanaethau a gwybodaeth i chi, gan gynnwys newyddion am ymgynghoriadau eraill sydd ar y gweill yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru;
 • caniatáu i chi gymryd rhan mewn ymgynghoriadau yn y dyfodol;
 • arddangos eich syniadau a'ch cynnwys ar ein gwefan a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol,
 • ymateb i'ch syniadau, cwestiynau a sylwadau a chyfathrebu â chi amdanynt;
 • rhannu'ch syniadau gyda swyddogion Comisiwn y Cynulliad i helpu i lywio rhaglen waith Pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y dyfodol;
 • amddiffyn rhag twyll a gweithgarwch troseddol arall, a nodi ac atal ymddygiad o’r fath, hawliadau a rhwymedigaethau eraill; a
 • chydymffurfio â gofynion cyfreithiol perthnasol, safonau diwydiant perthnasol a'n polisïau a'u gorfodi.

Rydym hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i helpu i weinyddu

Deialog, adnabod defnyddwyr Deialog, a chasglu gwybodaeth ddemograffig am ein defnyddwyr. Gallwn ddefnyddio data clicffrwd i weld faint o amser y mae defnyddwyr yn ei dreulio ar dudalennau gwe Deialog, sut mae defnyddwyr yn symud drwy Deialog, a sut y gallwn addasu Deialog i ddiwallu anghenion ein defnyddwyr yn well. Gallwn hefyd ddefnyddio gwybodaeth a gawn amdanoch chi mewn ffyrdd eraill, a byddwn yn eich hysbysu am y rhain pan fyddwn yn casglu'r wybodaeth.

Tracio ar-lein

Gallwn ddefnyddio gwasanaethau dadansoddi gwe gan drydydd parti ar Deialog, fel Google Analytics. Mae darparwyr y gwasanaethau hyn yn ein helpu i ddadansoddi sut y mae defnyddwyr yn defnyddio Deialog. Bydd y wybodaeth a gesglir at y diben hwn (gan gynnwys eich cyfeiriad IP a gwybodaeth arall sy’n cael ei chasglu drwy ddulliau awtomataidd) yn cael ei datgelu i ddarparwyr y gwasanaethau hyn neu'n cael ei chasglu'n uniongyrchol ganddynt. Gall darparwyr y gwasanaethau hyn gadw a defnyddio data dienw cyfunedig ar ôl ei gasglu gan ddefnyddwyr Deialog mewn cysylltiad â'u busnesau eu hunain, gan gynnwys er mwyn gwella eu cynhyrchion a'u gwasanaethau.

Drwy Deialog, gallwn gasglu gwybodaeth am eich gweithgareddau ar-lein er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac unrhyw ymgynghoriadau perthnasol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt.

Y wybodaeth rydym yn ei rhannu

Gallwn rannu gwybodaeth rydych yn ei darparu gyda swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sy'n ddarostyngedig i'r gofynion a amlinellir o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Caiff unrhyw wybodaeth bersonol ei phrosesu yn unol ag egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998. Caiff eich ymateb ei storio ar offer TGCh y Cynulliad ac ar Deialog. Bydd eich syniadau ar Deialog yn cael eu harchifo ar ddiwedd yr ymgynghoriad ac yn parhau'n fyw at y diben hwnnw. Bydd unrhyw gopïau electronig sydd wedi'u storio ar offer TGCh y Cynulliad yn cael eu dileu ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori.

Bydd Deialog yn cynnwys eich syniadau a'ch cyfraniadau i ymgynghoriadau. Dylech fod yn ymwybodol y bydd yr holl wybodaeth rydych yn ei darparu (ac eithrio gwybodaeth bersonol) mewn cysylltiad â'r gweithgareddau hyn yn parhau i fod ar gael yn gyhoeddus.

Gallwn hefyd ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi (i) os bydd yn ofynnol i ni wneud hynny gan y gyfraith, rheoliad neu broses gyfreithiol (fel gorchymyn llys), (ii) mewn ymateb i geisiadau gan asiantaethau llywodraeth, fel awdurdodau gorfodi'r gyfraith, neu (iii) pan ydym yn credu bod datgelu'r wybodaeth yn angenrheidiol neu'n briodol i atal niwed corfforol neu golled ariannol, neu mewn cysylltiad ag ymchwiliad o weithgaredd anghyfreithlon tybiedig neu wirioneddol. Rydym yn cadw'r hawl i drosglwyddo unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch os byddwn yn gwerthu neu'n trosglwyddo cyfran neu'r cyfan o'n busnes neu asedau (gan gynnwys ad-drefnu, diddymiad neu ddileu).

Lincs i wefannau eraill

Mae Deialog yn cynnwys lincs i wefannau er hwylustod ac er gwybodaeth i chi. Gall hyn gynnwys gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gwefannau llywodraethol eraill, blogiau a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol y gallwch fynd iddynt drwy Deialog. Efallai mai cwmnïau nad ydynt yn gysylltiedig â ni sy'n rhedeg y gwefannau hyn. Efallai bod gan wefannau rydym yn rhoi lincs iddynt eu polisïau neu hysbysiadau preifatrwydd eu hunain, ac rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn darllen y rhain. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau nad ydynt yn gysylltiedig â Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, nac arferion preifatrwydd y gwefannau hynny.

Preifatrwydd plant

Gall plant gyfrannu a chymryd rhan, a gallant ddarllen ac argraffu adolygiadau, sylwadau, sgoriau a chynnwys arall heb ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol. Dim ond gwybodaeth bersonol gyfyngedig y byddwn yn ei chasglu os bydd plentyn yn cofrestru.
Y broses gofrestru
Os yw plentyn eisiau cofrestru i fod yn aelod o Deialog, bydd angen i'r gyflwyno'r wybodaeth ganlynol:

 • Enw defnyddiwr (rydym yn cynghori nad yw'r plentyn yn defnyddio ei enw go iawn);
 • Cyfrinair;
 • Mis a blwyddyn geni.

Efallai y bydd hefyd angen i'r plentyn ddarparu cyfeiriad e-bost rhiant, yn dibynnu ar ddyddiad geni'r plentyn. Byddwn yn defnyddio cyfeiriad e-bost rhiant i ofyn am ganiatâd ar gyfer cofrestru'r plentyn ac esbonio pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn bwriadu ei defnyddio, a sut y gall y rhiant ddirymu'r caniatâd neu ofyn ar unrhyw adeg inni gael gwared ar y cyfrif a dileu unrhyw wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu gan y plentyn (gan gynnwys gwybodaeth gyswllt y rhiant). Os ydych yn credu bod eich plentyn yn cymryd rhan mewn gweithgaredd sy'n casglu gwybodaeth bersonol ac nad ydych chi neu riant/gwarcheidwad arall wedi rhoi caniatâd, neu os nad ydych chi eisiau i'ch plentyn i gymryd rhan yn Deialog mwyach, mae croeso ichi gysylltu â ni yn contact@cynulliad.cymru. Byddwn wedyn yn dileu cyfrif eich plentyn a'ch manylion cyswllt chi.

Gallwn ddefnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu gan blant yn ystod y broses gofrestru yn y ffyrdd canlynol:

 • I greu a chynnal cyfrif y plentyn;
 • I weld beth yw oedran presennol y plentyn a'i bostio wrth ymyl unrhyw adolygiadau neu sylwadau y bydd y plentyn yn eu postio. Nid ydym yn postio enw defnyddiwr y plentyn nac unrhyw wybodaeth bersonol.

Sut rydym yn diogelu gwybodaeth bersonol

Rydym yn cynnal mesurau gweinyddol, technegol a ffisegol priodol i ddiogelu'r wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu rhag dinistr, colled, newid, mynediad, datgelu neu ddefnydd damweiniol, anghyfreithlon neu heb awdurdod.

Eich dewisiadau

Rydym yn rhoi'r dewis i chi ofyn i ni gysylltu â chi i roi'r diweddaraf am yr ymgynghoriadau rydych wedi cyfrannu atynt, ac unrhyw ymgynghoriadau eraill rydym yn credu y gallai fod gennych ddiddordeb mewn gwybod amdanynt. Anfonwch e-bost gyda'ch enw a'ch cyfeiriad e-bost os nad ydych am i ni gysylltu â chi at y dibenion hyn.

Dylech fod yn ymwybodol mai dim ond ar gyfer cyfeiriad e-bost penodol y gallwn brosesu cais i optio allan. Felly, os oes gennych fwy nag un cyfeiriad e-bost neu os ydych wedi newid eich cyfeiriad e-bost, efallai na fydd eich cais i optio allan yn cael ei brosesu'n gywir. Os ydych yn credu eich bod wedi optio allan, ond yn parhau i dderbyn negeseuon e-bost oddi wrthym, a fyddech cystal â chysylltu â ni drwy un o'r dulliau isod o dan "Sut i gysylltu â ni", a byddwn yn ymdrechu i ddatrys y mater.

Mynediad a chywiro

Yn ddarostyngedig i'r gyfraith berthnasol, gall fod gennych yr hawl (i) i gael mynediad at rywfaint o'r wybodaeth bersonol rydym yn ei chadw amdanoch chi a chael copi o'r wybodaeth honno, (ii) diweddaru neu gywiro camgymeriadau yn y wybodaeth honno, (iii) gwrthwynebu ein defnydd o'ch gwybodaeth bersonol, a (iv) dileu eich gwybodaeth bersonol o'n cronfa ddata. Er mwyn arfer yr hawliau hyn, cysylltwch â ni fel y dangosir yn yr adran 'Sut i gysylltu â ni' yn y polisi preifatrwydd hwn. Er mwyn helpu i warchod eich preifatrwydd a chynnal diogelwch, gallwn gymryd camau i wirio pwy ydych chi cyn caniatáu i chi weld y wybodaeth. Os ydych yn byw yn yr UE, efallai y bydd angen i chi dalu cyn inni ddarparu copi i chi o unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch sydd yn ein meddiant.

Diweddaru ein polisi preifatrwydd

Bydd newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn yn dod i rym pan fydd y newidiadau hynny yn cael eu postio yn y Fforwm. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r fforwm yn dilyn unrhyw newid i'r polisi preifatrwydd, mae hyn yn golygu eich bod yn derbyn y newid. Dylech ddarllen y datganiad hwn o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau i'r polisi preifatrwydd hwn. Rydym yn dangos y dyddiad y daw'r polisi preifatrwydd hwn i rym (ac unrhyw ddiweddariadau) ar frig y polisi.

Sut i gysylltu â ni

Mae'r wefan yn eiddo i Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sydd hefyd yn ei gweithredu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y polisi hwn, neu os hoffech inni ddiweddaru'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi neu'ch dewisiadau, cysylltwch â ni drwy:

Ffonio'r Tîm Gwybodaeth i’r Cyhoedd: 0300 200 6565
Anfon e-bost at: contact@cynulliad.cymru

Ysgrifennu at: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA

-

Privacy Policy

We at the National Assembly for Wales Commission understand and respect your concerns about online privacy. Our Privacy Policy applies to personal information we collect on Dialogue and describes the type of personal information we collect, including how we may use the information, with what parties we may share it and the choices available to you regarding our usage of the gathered information. You will also find detailed measures we undertake to protect your information and information on how to contact us about our privacy practices.

Information We Collect

We may obtain personal information when you choose to provide the data through Dialogue. The types of personal information which may be collected includes:

 • your name
 • e-mail address
 • username

How We Use the Information We Collect

We may use the information we obtain through Dialogue to:

 • offer and provide services and information to you, including news about other consultations that are ongoing at the National Assembly for Wales;
 • permit you to participate in future consultations;
 • display your ideas and content on  our Website and social media platforms,
 • respond to and communicate with you about your ideas, questions and comments;
 • share your ideas with Assembly Commission officials to help inform the future work programme of National Assembly for Wales Committees;
 • protect against, identify and prevent fraud and other criminal activity, claims and other liabilities; and
 • comply with and enforce applicable legal requirements, relevant industry standards and our policies.

We also use this information to help administer our Dialogue, identify users of our Dialogue, and gather demographic information about our users. We may use clickstream data to determine how much time users spend on web pages of our Dialogue, how users navigate through our Dialogue, and how we may tailor our Dialogue to better meet the needs of our users.

We also may use the information we obtain about you in other ways for which we provide specific notice at the time of collection.

Online Tracking

We may use third-party web analytics services on our Dialogue, like Google Analytics. These service providers help us analyse how users use our Dialogue. The information collected for this purpose (including your IP address and other information collected by automated means) will be disclosed to or collected directly by these service providers. These service providers may retain and use anonymised, aggregated data collected from users of our Dialogue in connection with their own businesses, including in order to improve their products and services.

On the Dialogue, we may collect information about your online activities for use in providing you with further information about the work of the National Assembly for Wales and any relevant consultations you may be interested in.

Information We Share

We may share the information you provide with National Assembly for Wales officials, which are subject to the requirements outlined under the Data Protection Act 1998.  All personal information will be processed in line with the principles of the Data Protection Act 1998. Your response will be stored on Assembly ICT equipment and on Dialogue. Your ideas on Dialgoue will be archived at the end of the consultation and remain live for that purpose. Any electronic copies stored on Assembly ICT equipment will be deleted at the end of the consultation period.

Our Dialogue will feature your ideas and contributions to consultations. Please be aware that all of the information you provide (excluding personal information) in connection with these activities will remain publicly available.

We also may disclose information about you (i) if we are required to do so by law, regulation or legal process (such as a court order, (ii) in response to requests by government agencies, such as law enforcement authorities, or (iii) when we believe disclosure is necessary or appropriate to prevent physical harm or financial loss or in connection with an investigation of suspected or actual illegal activity. We reserve the right to transfer any information we have about you in the event we sell or transfer all or a portion of our business or assets (including in the event of a reorganization, dissolution or liquidation).

Links to other websites

Our Dialogue may contain links to website for your convenience and information. These may include, for example, The National Assembly for Wales website, other Government websites, blogs and social media platforms you may access through our Dialogue. These websites may be operated by companies not affiliated with us. Linked websites may have their own privacy policies or notices, which we strongly suggest you review if you visit any linked websites. We are not responsible for the content of any websites that are not affiliated with the National Assembly for Wales Commission, or the privacy practices of those websites.

Children's Privacy

Children can contribute and participate, and can view and print reviews, comments, ratings and other content without providing any personal information. We only collect limited personal information about a child if the child registers.

Registration Process

If a child wants to register to become a member of our Dialogue, we require the child to submit the following information:

 • User name (the child is advised not to use his or her real name);
 • Password;
 • Birth month and year.

We may also require the child to provide a parent's email address depending on the child’s date of birth. We use the parent's email address to seek parental consent for the child's registration and to explain what information we are collecting, how we plan to use it, and how the parent can revoke consent or request at any time that we remove the account and delete any personal information collected from the child (including the parental contact information). If you believe your child is participating in an activity that collects personal information and you or another parent/guardian have not consented, or if you no longer wish for your child to participate as a member of the Dialogue, please feel free to contact us at  contact@assembly.wales and we will delete your child's account and the parental contact information.

We may use information collected from children during the registration process in the following manner:

 • To create and maintain the child's account;
 • To determine the child's current age and post it next to any reviews or comments posted by the child. We do not post the child's user name or any personal information.

How we protect Personal Information

We maintain appropriate administrative, technical and physical measures designed to protect the personal information you provide against accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, access, disclosure or use.

Your Choices

We give you the option of requesting that we contact you with updates on the consultations you’ve contributed to, and any other consultations we feel you may be interested in knowing about.  Send us an e-mail with your name and e-mail address, if you do not want us to contact you for these purposes.

Please be aware that we are able to process an opt-out request only for a specific e-mail address. So, if you have more than one e-mail address or if you have changed your e-mail address, your opt-out request may not be processed properly. If you believe you have opted out, but continue to receive e-mails from us, please contact us by one of the means listed under "How to Contact Us" below, and we will endeavor to resolve the issue.

Access and Correction

Subject to applicable law, you may (i) have the right to access certain personal information we maintain about you and obtain a copy of that information, (ii) update or correct inaccuracies in that information, (iii) object to our use of your personal information, and (iv) delete your personal information from our database. To exercise these rights, please contact us as indicated in the How to Contact Us section of this Privacy Policy. To help protect your privacy and maintain security, we may take steps to verify your identity before granting you access to the information. If you are resident in the EU, a charge may be applicable before we provide a copy to you of any of your personal information that we maintain.

Updates to Our Privacy Policy

Changes to this Privacy Policy will become effective when those changes are posted to the Forum. Your continued use of the Forum subsequent to any change to this Privacy Policy constitutes your acceptance of the change. Please review this statement periodically to ensure you are aware of any changes or updates to this Privacy Policy. We indicate the effective date of this Privacy Policy (and any updates) at the top of the Policy.

How to Contact Us

The website is owned and operated by the National Assembly for Wales Commission.  If you have any questions or comments about this Policy, or if you would like us to update information we have about you or your preferences, please contact us by:

Calling our Public Information Team 0300 200 6565

Sending an email to: contact@assembly.wales

Writing to: The National Assembly for Wales, Cardiff Bay, Cardiff CF99 1NA