Polisi Preifatrwydd / Privacy policy

Polisi Preifatrwydd

Rydym ni yng Nghomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn deall ac yn parchu eich pryderon ynghylch preifatrwydd ar-lein. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i wybodaeth bersonol a gasglwn ar Dialogue ac yn disgrifio'r math o wybodaeth bersonol a gasglwn, gan gynnwys sut yr ydym yn bwriadu defnyddio'r wybodaeth, pa bartïon y byddwn yn rhannu'r wybodaeth â hwy a gwybodaeth am sut i gysylltu â ni am ein harferion preifatrwydd.

Y Wybodaeth a Gasglwn

Rydym yn gobeithio casglu gwybodaeth y rhai 16 oed a throsodd yn unig.

Efallai y byddwn yn cael gwybodaeth bersonol pan fyddwch chi'n dewis darparu'r data trwy Dialogue. Mae'r mathau o wybodaeth bersonol y gellir eu casglu yn cynnwys:

Eich enw

Cyfeiriad e-bost

Enw defnyddiwr

unrhyw farn neu safbwyntiau rydych chi'n eu mynegi.

Sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn

Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gawn drwy Dialogue i:

 • baratoi dogfen gryno sy'n amlinellu'r themâu a'r negeseuon allweddol o'r drafodaeth ar-lein. Bydd hyn yn llywio papur briffio a baratoir ar gyfer aelodau'r Pwyllgor. Gallai hefyd lywio adroddiad y Pwyllgor a'r argymhellion a wneir i Lywodraeth Cymru ar yr ymchwiliad hwn;
 • arddangos eich syniadau a'ch cynnwys ar ein gwefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol;
 • ymateb i chi a chyfathrebu â chi am eich syniadau, eich cwestiynau a'ch sylwadau.

Caiff yr holl wybodaeth bersonol ei phrosesu yn unol ag egwyddorion deddfwriaeth diogelu data.

Bydd eich ymateb yn cael ei storio ar:

 • Rhwydwaith TGCh diogel y Cynulliad (sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft). Mae unrhyw drosglwyddo data gan Microsoft y tu allan i'r AEE wedi'i gwmpasu gan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael ei thrin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd); ac ar
 • Dialogue. Mae manylion am sut y bydd Delib (darparwr trydydd parti Dialogue) yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael ar eu gwefan:  https://www.delib.net/privacy.

Bydd eich syniadau ar Dialogue yn parhau yn fyw yn ystod y cyfnod ymgynghori, a byddant yn cael eu harchifo pan fydd yr ymgynghoriad yn cau. Ar ôl eu harchifo, bydd y syniadau a'r sylwadau ar gyfer heriau blaenorol yn parhau i fod yn weladwy i'r sawl sy'n ymweld â gwefan Dialogue.

Bydd unrhyw gopïau electronig a storir ar offer TGCh y Cynulliad yn cael eu dileu ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori.

Bydd ein Dialogue yn cynnwys eich syniadau a'ch cyfraniadau i ymgynghoriadau. Byddwch yn ymwybodol y bydd yr holl wybodaeth a roddwch mewn cysylltiad â'r gweithgareddau hyn ar gael i'r cyhoedd.

Byddwn yn cymedroli'r drafodaeth hon a gallwn wrthod unrhyw syniadau neu sylwadau yr ydym yn teimlo nad ydynt yn addas i'w cyhoeddi.

Ceisiadau i Gomisiwn y Cynulliad am wybodaeth

Os gwneir cais am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid datgelu'r wybodaeth a ddarparwyd gennych neu ran ohoni. Gall hyn gynnwys gwybodaeth a ddilëwyd cyn hynny gan Gomisiwn y Cynulliad at ddibenion cyhoeddi. Dim ond os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.

Cysylltiadau â gwefannau a llwyfannau eraill

Gall ein Dialogue gynnwys lincs i wefannau a llwyfannau ar gyfer eich hwylustod a'ch gwybodaeth. Bydd hyn yn cynnwys ein gwefan ein hunain a gall gynnwys ein blog a'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol y gallwch eu defnyddio trwy ein Dialogue. 

Efallai y bydd gan wefannau a llwyfannau cysylltiedig eu polisïau neu hysbysiadau preifatrwydd eu hunain, ac rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn eu hadolygu os ydych chi'n ymweld â gwefannau neu lwyfannau cysylltiedig. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau na llwyfannau nad ydynt yn gysylltiedig â Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, nac am eu harferion preifatrwydd.

Eich hawliau

Os hoffech chi:

 • weithredu unrhyw rai o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth (megis yr hawl i: ofyn am fynediad i'ch data eich hun; neu, dan rai amgylchiadau, yr hawliau i'w diweddaru neu eu cywiro, neu wrthwynebu neu gyfyngu ar ein defnydd ohonynt);
 • gofyn cwestiwn; neu
 • gwyno am sut y defnyddiwyd eich gwybodaeth;

cysylltwch â Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth y Cynulliad (Alison.Bond@cynulliad.cymru).

Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi defnyddio'ch gwybodaeth yn unol â'r gyfraith.  Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth i'w gweld ar ei wefan:  www.ico.org.uk

 

Sylwer na fydd rhai o'r hawliau hyn yn cael eu gorfodi nes bod y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn gymwys yn y DU ar 25 Mai 2018.

Privacy Policy

We at the National Assembly for Wales Commission understand and respect your concerns about online privacy. This Privacy Policy applies to personal information we collect on Dialogue and describes the type of personal information we collect, including how we intend to use the information, with which parties we will share it and information on how to contact us about our privacy practices.

Information We Collect

We hope to collect the information of those aged 16 and over only.

We may obtain personal information when you choose to provide the data through Dialogue. The types of personal information which may be collected include:

your name

e-mail address

username

any opinions or views that you express.

How We Use the Information We Collect

We may use the information we obtain through Dialogue to:

 • prepare a summary document outlining the key themes and messages from the online discussion. This will inform a briefing prepared for Committee members. It may also inform the Committee’s report and recommendations made to the Welsh Government on this inquiry;
 • display your ideas and content on our Website and social media platforms;
 • respond to and communicate with you about your ideas, questions and comments.

All personal information will be processed in line with the principles of data protection legislation.

Your response will be stored on:

 • The secure Assembly ICT network (which includes third party cloud services provided by Microsoft. Any transfer of data by Microsoft outside of the EEA is covered by contractual clauses under which Microsoft ensure that personal data is treated in line with European legislation); and on
 • Dialogue. Details about how Delib (the third party provider of Dialogue) will use your information is available on their website: https://www.delib.net/privacy.

Your ideas on Dialogue will remain live during the consultation period, and will be archived when the consultation closes. Once archived, the ideas and comments for previous challenges will remain visible to visitors to the Dialogue website.

Any electronic copies stored on Assembly ICT equipment will be deleted at the end of the consultation period.

Our Dialogue will feature your ideas and contributions to consultations. Please be aware that all of the information you provide in connection with these activities will remain publicly available.

We will be moderating this discussion and may reject any ideas or comments which we feel are unsuitable for publication.

Requests for information made to the Assembly Commission

In the event of a request for information being made under access to information legislation, it may be necessary to disclose all or part of the information that you provide. This may include information which has previously been removed by the Assembly Commission for publication purposes. We will only do this if we are required to do so by law.

Links to other websites and platforms

Our Dialogue may contain links to websites and platforms for your convenience and information. This will include our own website and may include our blog and social media platforms that you may access through our Dialogue.  

Linked websites and platforms may have their own privacy policies or notices, which we strongly suggest you review if you visit any linked websites or platforms. We are not responsible for the content of any websites or platforms that are not affiliated with the National Assembly for Wales Commission, nor for the privacy practices of them.

Your rights

If you would like to:

 • engage any of the rights that you have under the legislation (such as the right to: request access to your own data; or, in certain circumstances, the rights to update or correct it, object to, or restrict, our use of it);
 • ask a question; or
 • make a complaint about how your information has been used;

please contact the Assembly’s Information Governance Manager (Alison.Bond@assembly.wales).

You can also make a complaint to the Information Commissioner’s Office (ICO) if you believe we have not used your data in line with the law.  The ICO’s Contact details can be found on its website: www.ico.org.uk

Please note that some of these rights will not be enforceable until the General Data Protection Regulation applies in the UK on 25 May 2018.