Improving access to private sector housing – Renting Homes (Fees, etc.) (Wales) Bill

The Welsh Government has introduced a proposed law that is intended to reduce the up-front costs required to secure a property, in order to improve access to the private rented sector in Wales. 

Currently, fees charged to tenants in the private rented sector can be a significant barrier to those wishing to secure a property in the sector, or to move within it. Fees are currently charged to tenants for a range of services and activities like accompanied viewings, producing the tenancy agreement, obtaining references and renewing tenancy agreements.

We are looking at whether this law will achieve what the Welsh Government has set out to do, and we want your views and ideas on the Bill.

  • What has been your experience – as a tenant, landlord or letting agent – of fees charged to tenants?
  • Banning tenant fees could mean that letting agents and landlords will look to recoup the revenue lost in other ways, which might include increased rent for tenants. As a tenant, would you rather continue to pay a fee up-front or pay more in rent?
  • As a letting agent, what impact will banning tenant fees have on individual letting agents, and the sector as a whole, and how will you recoup any costs lost due to the proposed ban?
  • As a landlord, what impact will banning tenant fees have on you, and the sector as a whole, and how will you deal with the cost of any increased letting agent fees charged to landlords?
  • The Renting Homes (Fees etc) (Wales) Bill allows landlords and letting agents to charge tenants permitted payments – rent, security deposits, holding deposits and payments in default – do you agree with this list?

Your contributions will help inform the work of the Assembly’s Equality, Local Government and Communities Committee on the proposed law to ensure it’s in the best interests of Wales and its people.

Please leave your thoughts and ideas below, and please comment and rate the views and ideas of others who have contributed.

If you have any queries, please e-mail rhys.jones@assembly.wales.

Should you wish to remain anonymous, we would kindly request that you do not include any information that would identify you. We would however be grateful if you would provide your location, a brief description of your circumstances and whether you are a tenant, landlord or letting agent. 

Gwella mynediad at dai yn y sector preifat - Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd, etc.) (Cymru)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfraith arfaethedig y bwriedir iddi leihau'r costau ymlaen llaw sydd eu hangen i sicrhau eiddo, er mwyn gwella mynediad at y sector rhentu preifat yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, gall y ffioedd a godir ar denantiaid yn y sector rhentu preifat fod yn rhwystr sylweddol i'r rheini sydd am sicrhau eiddo yn y sector, neu symud o'i fewn. Codir ffioedd ar denantiaid ar hyn o bryd am amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau fel mynd gyda darpar denant i weld eiddo, llunio cytundeb y denantiaeth, cael geirdaon ac adnewyddu cytundebau tenantiaethau.

Rydym yn edrych ar p'un a fydd y gyfraith hon yn cyflawni'r hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi bwriadu ei wneud, a hoffem gael eich syniadau a'ch barn ar y Bil.

  • Beth yw eich profiad chi - fel tenant, landlord neu asiant gosod – o ffioedd a godir ar denantiaid?
  • Gallai gwahardd ffioedd tenantiaid olygu y bydd asiantau gosod a landlordiaid yn ceisio adennill y refeniw a gollir mewn ffyrdd eraill, a allai gynnwys rhent uwch i denantiaid. Fel tenant, a fyddai’n well gennych barhau i dalu ffi ymlaen llaw neu dalu mwy mewn rhent?
  • Fel asiant gosod, pa effaith y bydd gwahardd ffioedd tenantiaid yn ei chael ar asiantau gosod unigol, a'r sector cyfan, a sut y byddwch yn adennill unrhyw gostau a gollir oherwydd y gwaharddiad arfaethedig?
  • Fel landlord, pa effaith y bydd gwahardd ffioedd tenantiaid yn ei chael arnoch chi, a'r sector cyfan, a sut y byddwch yn ymdrin â’r gost o unrhyw ffioedd uwch a godir ar landlordiaid gan asiantau gosod?
  • Mae’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yn caniatáu i landlordiaid ac asiantau gosod godi ffioedd a ganiateir ar denantiaid - rhent, blaendaliadau diogelwch, blaendaliadau cadw a thaliadau diffyg - a ydych yn cytuno â'r rhestr hon?

Bydd eich cyfraniadau'n helpu i lywio gwaith Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Cynulliad ar y gyfraith arfaethedig i sicrhau ei bod er lles gorau Cymru a'i phobl.

Nodwch eich syniadau a'ch sylwadau isod, gan drafod safbwyntiau pobl eraill a nodi pa mor dda yw eu syniadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost at rhys.jones@cynulliad.cymru.

Os hoffech i'ch sylwadau fod yn ddienw, byddem yn gofyn yn garedig ichi beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth a fyddai'n eich adnabod. Fodd bynnag, byddem yn ddiolchgar pe baech yn darparu eich lleoliad, disgrifiad byr o'ch amgylchiadau a p'un a ydych yn denant, yn landlord neu'n asiant gosod.


 

 

4 ideas matching your filter