We want to hear from you! – Renting Homes (Fees etc.) (Wales) Bill

The Welsh Government has introduced a proposed law that's intended to reduce the up-front costs required to secure a property, in order to improve access to the private rented sector in Wales. 

We're looking at whether this law will achieve what the Welsh Government has set out to do, and we want your views! Some of the views shared so far have covered disparities in fees, rogue letting agents and spreading the cost so there's less to pay upfront. What's your view?

Fees charged to tenants in the private rented sector can be a significant barrier to those wishing to secure a property in the sector, or to move within it. Fees are currently charged to tenants for a range of services and activities like:-

 • Accompanied viewings;
 • Producing the tenancy agreement;
 • Obtaining references and; 
 • Renewing tenancy agreements.

What's been your experience – as a tenant, landlord or letting agent – of fees charged to tenants?

Are you a tenant?

 • Banning tenant fees could mean that letting agents and landlords will look to recoup the revenue lost in other ways, which might include increased rent for tenants. As a tenant, would you rather continue to pay a fee up-front or pay more in rent?

Are you a letting agent?

 • As a letting agent, what impact will banning tenant fees have on individual letting agents, and the sector as a whole, and how will you recoup any costs lost due to the proposed ban?

Are you a landlord?

 • As a landlord, what impact will banning tenant fees have on you, and the sector as a whole, and how will you deal with the cost of any increased letting agent fees charged to landlords?

Your contributions will help inform the work of the Assembly’s Equality, Local Government and Communities Committee on the proposed law to ensure it’s in the best interests of Wales and its people.

Please share your views with us, and comment on the ideas of others who have contributed.

If you have any queries, please e-mail rhys.jones@assembly.wales.

Should you wish to remain anonymous, we would kindly request that you do not include any information that would identify you. We would however be grateful if you would provide your location, a brief description of your circumstances and whether you are a tenant, landlord or letting agent. 

 

 

Rydym am glywed gennych! - Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfraith arfaethedig y bwriedir iddi leihau'r costau ymlaen llaw sydd eu hangen i sicrhau eiddo, er mwyn gwella mynediad at y sector rhentu preifat yng Nghymru.

Rydym yn edrych ar p'un a fydd y gyfraith hon yn cyflawni'r hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi bwriadu ei wneud, a hoffem gael eich barn! Mae rhai o'r safbwyntiau a rannwyd hyd yn hyn wedi cwmpasu anghyfartaleddau mewn ffioedd, asiantau gosod twyllodrus a lledaenu'r gost felly mae llai i'w dalu ymlaen llaw. Beth yw eich barn chi?

Gall y ffioedd a godir ar denantiaid yn y sector rhentu preifat fod yn rhwystr sylweddol i'r rheini sydd am sicrhau cartref yn y sector, neu symud o'i fewn. Codir ffioedd ar denantiaid ar hyn o bryd am amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau fel:-

 • Mynd gyda darpar denant i weld cartref;
 • Llunio cytundeb y denantiaeth;
 • Cael geirdaon ac;
 • Adnewyddu cytundebau tenantiaethau.

Beth yw'ch profiad chi - fel tenant, landlord neu asiant gosod – o ffioedd a godir ar denantiaid?

Ydych chi'n denant?

 • Gallai gwahardd ffioedd tenantiaid olygu y bydd asiantau gosod a landlordiaid yn ceisio adennill y refeniw a gollir mewn ffyrdd eraill, a allai gynnwys rhent uwch i denantiaid. Fel tenant, a fyddai’n well gennych barhau i dalu ffi ymlaen llaw neu dalu mwy mewn rhent?

Ydych chi'n asiant gosod?

 • Fel asiant gosod, pa effaith y bydd gwahardd ffioedd tenantiaid yn ei chael ar asiantau gosod unigol, a'r sector cyfan, a sut y byddwch yn adennill unrhyw gostau a gollir oherwydd y gwaharddiad arfaethedig?

Ydych chi'n landlord?

 • Fel landlord, pa effaith y bydd gwahardd ffioedd tenantiaid yn ei chael arnoch chi, a'r sector cyfan, a sut y byddwch yn ymdrin â’r gost o unrhyw ffioedd uwch a godir ar landlordiaid gan asiantau gosod?

Bydd eich cyfraniadau'n helpu i lywio gwaith Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Cynulliad ar y gyfraith arfaethedig i sicrhau ei bod er lles gorau Cymru a'i phobl.

Rhannwch eich barn â ni, gan drafod safbwyntiau pobl eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost at rhys.jones@cynulliad.cymru.

Os hoffech i'ch sylwadau fod yn ddienw, byddem yn gofyn yn garedig ichi beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth a fyddai'n eich adnabod. Fodd bynnag, byddem yn ddiolchgar pe baech yn darparu eich lleoliad, disgrifiad byr o'ch amgylchiadau a p'un a ydych yn denant, yn landlord neu'n asiant gosod.

28 ideas