*UPDATE: Our report has been published*

Please watch our video to see how your views informed the work of the Committee and the recommendations it has made to the Welsh Government.

You can read the full report here.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Please note we are no longer accepting submissions to the discussion board -

Have your say on political and citizenship education!

In February, the Assembly Commission introduced a draft law, which is called a Bill.

The Senedd and Elections (Wales) Bill has 3 broad aims:-

 • To rename the National Assembly to ‘Senedd’;
 • To lower the minimum voting age of National Assembly elections to 16; and
 • To make other changes to the way the Assembly works day to day and how people vote.

If the Bill is to become an Act – a new Welsh law, it must pass through 4 stages at the National Assembly for Wales and receive Royal Assent (this is where the Queen formally agrees to make the Bill into an Act).

The role of the National Assembly for Wales’ Constitutional and Legislative Affairs Committee at this first stage is to take evidence on the Bill to see whether a new Welsh law is needed. Once it has collected its evidence, it will write a report to say whether it agrees with the main aims of the Bill and if so, suggest ways it could be improved.

This is where you come in - Have your voice heard!

Lowering the minimum voting age of National Assembly elections to 16

An important part of the Bill includes lowering the minimum voting age of Assembly elections to 16. Currently, only people aged 18 and over are able to vote in Assembly elections. However, in February 2017, the Llywydd, acting on behalf of the Assembly Commission, announced that it had established an Expert Panel, part of whose role it was to look at the minimum voting age for Assembly elections.

The Expert Panel said that lowering the minimum voting age to 16 from 2021 could be a powerful way of raising political awareness and participation among young people.

Why we want to hear from you

If the voting age is lowered to 16, the Expert Panel recommended that this should be accompanied by appropriate political and citizenship education. We want to hear your views on what this could look like:-

 • Is being taught about politics and citizenship necessary before deciding to vote?
 • Are you currently taught about politics and citizenship? Is there room for improvement? If yes, what improvements woud you like to see made?
 • If you are not taught about politics and citizenship, what are your thoughts about how this can be taught?
 • How can people who do not receive their education in a traditional school setting (for example, through the Pupil Referral Unit, home schooling), be taught about politics and citizenship and encouraged to exercise their vote?
 • What do you think are the challenges around being taught political and citizenship education?

You don't have to answer every question - these are just some suggestions on what you might want to consider when sharing your views. 

Your views will help the Committee decide whether the Bill should become a new Welsh law

Constitutional and Legislative Affairs Committee

Please leave your ideas and views below, and feel free to comment and rate the views and ideas of others who have contributed to the discussion.

If you have any queries, please e-mail rhys.jones@assembly.wales.

Should you wish to remain anonymous, we would kindly request that you do not include any information that would identify you. We would however be grateful if you would provide your age, location and a brief description of your circumstances (whether you are at school or other) for context.

 

*DIWEDDARIAD: Mae ein hadroddiad wedi cael ei gyhoeddi*

Gwyliwch ein fideo i weld sut y bu i'ch safbwyntiau lywio gwaith y Pwyllgor a'r argymhellion y mae wedi'u gwneud i Lywodraeth Cymru. 

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nodwch nad ydym bellach yn derbyn cyflwyniadau i'r bwrdd trafod - 

Dywedwch eich dweud am addysg wleidyddol a dinasyddiaeth!

Ym mis Chwefror, cyflwynwyd cyfraith ddrafft, a elwir yn Fil, gan Gomisiwn y Cynulliad.

Mae gan y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 3 amcan cyffredinol:

 • ailenwi’r Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd;
 • gostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol i 16; a
 • gwneud newidiadau eraill i'r ffordd y mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn gweithio o ddydd i ddydd a sut mae pobl yn pleidleisio.

Cyn y gall y Bil ddod yn Ddeddf, sef cyfraith newydd yng Nghymru, rhaid iddo fynd drwy 4 cyfnod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a chael Cydsyniad Brenhinol.

Rôl Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad yn y cyfnod cyntaf hwn yw cymryd tystiolaeth am y Bil er mwyn penderfynu a oes angen cyfraith newydd yng Nghymru. Unwaith y bydd y Pwyllgor wedi casglu ei dystiolaeth, bydd yn llunio adroddiad lle bydd yn datgan a yw'n cytuno â phrif amcanion y Bil ac, os felly, yn gwneud awgrymiadau ynghylch sut y gellid ei wella.

A dyma'ch cyfle chi i gyfrannu! Dweud eich dweud!

Gostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol i 16

Rhan bwysig o'r Bil yw'r cam o ostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad i 16. Ar hyn o bryd, dim ond pobl sy'n 18 oed neu'n hŷn sydd â'r hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. Fodd bynnag, ym mis Chwefror 2017, cyhoeddodd y Llywydd, yn gweithredu ar ran Comisiwn y Cynulliad, ei bod wedi sefydlu Panel Arbenigol, ac mai rhan o rôl y panel oedd ystyried yr oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad.

Dywedodd y Panel Arbenigol y byddai gostwng yr oedran pleidleisio isaf i 16 erbyn 2021 yn fodd grymus o godi ymwybyddiaeth wleidyddol a chyfranogiad ymhlith pobl ifanc.

Pam ein bod am glywed eich barn

Roedd y Panel Arbenigol yn argymell, pe bai'r oedran pleidleisio yn cael ei ostwng i 16, y dylai addysg briodol am wleidyddiaeth a dinasyddiaeth gyd-fynd â hynny. Rydym am glywed eich barn am sut y gellid cyflwyno hyn:

 • A yw'n cael ei addysgu am wleidyddiaeth a dinasyddiaeth angenrheidiol cyn penderfynu pleidleisio?
 • Ydych chi'n cael eich addysgu ar hyn o bryd am wleidyddiaeth a dinasyddiaeth? A oes lle i wella? Os ydych, pa welliannau yr hoffech eu gweld yn cael eu gwneud?
 • Os nad ydych yn cael eich addysgu am wleidyddiaeth a dinasyddiaeth, beth yw eich barn am sut y gellir addysgu hyn?
 • Sut y gall pobl nad ydynt yn derbyn eu haddysg mewn lleoliad ysgol traddodiadol (er enghraifft, drwy'r uned cyfeirio disgyblion, addysg gartref), gael eu haddysgu am wleidyddiaeth a dinasyddiaeth a'u hannog i ddefnyddio'u pleidlais?
 • Beth yw'r heriau o ran darparu addysg am wleidyddiaeth a dinasyddiaeth?

Does dim rhaid i chi ateb pob cwestiwn - dim ond rhai awgrymiadau yw'r rhain am yr hyn y gallech fod yn ei ystyried wrth rannu eich barn.

Bydd eich barn yn helpu'r Pwyllgor i benderfynu a ddylai'r Bil ddod yn gyfraith newydd i Gymru

Mae cyfle i chi rannu eich syniadau a'ch sylwadau isod. Hefyd, gallwch wneud sylwadau ar syniadau pobl eraill sydd wedi cyfrannu at y drafodaeth a'u sgorio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost at rhys.jones@cynulliad.cymru.

Os ydych yn dymuno gwneud sylwadau yn ddienw, gofynnwn yn garedig ichi beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth a allai arwain at eich adnabod. Fodd bynnag, byddem yn ddiolchgar pe gallech gynnwys eich oedran, eich lleoliad a disgrifiad byr o'ch amgylchiadau (p'un a ydych yn yr ysgol neu beidio) er mwyn cael cyd-destun ar gyfer eich sylwadau.

42 ideas