View the english version

Yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, roeddem am glywed beth oedd eich syniadau chi am gefnogi'r sector amaethyddiaeth, y gwaith o reoli tir a'n cymunedau gwledig yng Nghymru yn y dyfodol. (Mwy o wybodaeth)

Mae eich syniadau yn cael eu hystyried gan Aelodau'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Ynghyd â thystiolaeth arall a gasglwyd, mae eich syniadau a blaenoriaethau yn cael eu defnyddio i helpu'r Pwyllgor i ysgrifennu ei adroddiad ar sut y gallwn ddatblygu egwyddorion sy'n sail i bolisi amaethyddiaeth a datblygu gwledig newydd i Gymru.

Following the United Kingdom’s decision to leave the European Union, we wanted to know what your ideas were about the future support for agriculture, land management and rural communities in Wales. (More info)

Your ideas are being considered by Members of the Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee.

Along with other evidence that has been gathered, your ideas and priorities are being used to help the Committee write its report on how we can develop principles to underpin a new agriculture and rural development policy for Wales.

 

30 ideas