Rydym am gael eich barn ar ein hadroddiad drafft! / We want your views on our draft report!

Cerbydau Trydan

--Gwyliwch fideo Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau--

 

Byddai newid i gerbydau trydan yn cyflwyno manteision sylweddol i Gymru.

Er bod cwestiynau o hyd ynghylch sut i sicrhau mynediad ehangach at gerbydau trydan, mae'n amlwg eu bod yn debygol o dyfu mewn poblogrwydd yn y blynyddoedd sydd i ddod. 

Yr her

A yw Llywodraeth Cymru yn barod am y ffaith bod mwy a mwy o bobl yng Nghymru yn newid i gerbydau trydan a hybrid? Ac a yw'r seilwaith gwefru presennol yn addas at y diben? 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, dyma'r cwestiynau mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gofyn i chi eu helpu i'w ateb.  

Beth a glywant?

Mae petrol a diesel ar gael yn hawdd ar flaen-gyrtiau ledled Cymru, ond clywodd y Pwyllgor fod "pryder ynghylch cyrraedd pen y daith", yr ofn y bydd car yn rhedeg allan o drydan cyn cyrraedd yr orsaf wefru nesaf, yn rhwystr i ddefnyddio cerbydau trydan.

Mae nhw wedi ysgrifennu adroddiad i ystyried y seilwaith sydd ei angen yng Nghymru i annog y defnydd o gerbydau trydan, a rhai o'r camau y gall Llywodraeth Cymru fod yn eu cymryd nawr er mwyn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd yn sgil newid i drafnidiaeth drydan.

Beth nesaf?

Wrth nodi ei canfyddiadau cychwynnol, mae'r Pwyllgor yn gobeithio dechrau sgwrs o ddifrif rhwng y Llywodraeth, rhanddeiliaid a’r cyhoedd yng Nghymru ar y darlun o ran cerbydau trydan yng Nghymru yn y dyfodol, a beth y byddai ei angen i’w gyflawni.

Sut allwch chi helpu?

Mae'r Pwyllgor yn annog cerbydau, cyflenwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i edrych ar ei casgliadau cychwynnol ac i gyfrannu at y pynciau trafod sy’n deillio ohonynt, er mwyn helpu i nodi argymhellion yn ei hadroddiad terfynol.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma ac ymateb trwy glicio ar y dolenni isod:

 

Casgliad sy'n dod i'r amlwg 1 Pwyntiau Trafod

Casgliad sy'n dod i'r amlwg 6 Pwyntiau Trafod

Casgliad sy'n dod i'r amlwg 8 Pwyntiau Trafod

Casgliad sy'n dod i'r amlwg 11 Pwyntiau Trafod

Casgliad sy'n dod i'r amlwg 12 Pwyntiau Trafod

Electric Vehicles

--Please watch the Economy, Infrastructure and Skills Committee's video--

Switching to electric vehicles would bring significant benefits for Wales. 

While questions remain about how to ensure wider access to electric vehicles, it is clear that they are likely to grow in popularity in years to come.                                                                                                                                                 

The Challenge

Is Welsh Government prepared for the fact that more and more people in Wales are making the switch to electric and hybrid vehicles? And is the current charging infratsurcture fit for purpose?

Over the last year, these are the questions the Economy, Infrastructure and Skills Committee at the National Assembly for Wales has asked you to help them answer.  

What did they hear?

Petrol and diesel is freely available on forecourts across Wales, but the Committee heard that  “range anxiety”, the fear that a car will run out of charge before reaching the next charging station, is a barrier to electric vehicle uptake.

They've written a draft report that considers the infrastructure needed in Wales to encourage the use of electric vehicles, and some of the actions Welsh Government could be taking now to make the most of the opportunities that a shift to electric transport could bring.                                                                                                                                                                                                

https://senedd.dialogue-app.com/++admin++/drft_eis_report/resolveuid/02f6f89ea49347d190634a495873f30b/@@images/image/preview

What next? 

In releasing its initial findings the Committee hope to begin a serious conversation between the government, stakeholders and the Welsh public on what the future of electric vehicles looks like in Wales and what it would take to deliver it. 

                                                                                                                                          How can you help?  

The Committee encourages vehicle users, suppliers and anyone with an interest in the area to take a look at its emerging conclusions and contribute to the discussion points they raise to help form the recommendations of the final report. 

You can read the full report here and respond by clicking the links below:                                                                                                                                              

Emerging Conclusion 1 Discussion Points

Emerging Conclusion 6 Discussion Points

Emerging Conclusion 8 Discussion Points

Emerging Conclusion 11 Discussion Points

Emerging Conclusion 12 Discussion Points