Mae’r Hawl i Brynu yng Nghymru yn newid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfraith arfaethedig a fydd yn diddymu pob amrywiad ar y cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael, er mwyn diogelu'r cyflenwad o dai cymdeithasol yng Nghymru. Darganfyddwch mwy am sut all hyn effeithio chi.

Rydym yn edrych ar p’un a fydd y gyfraith hon yn cyflawni'r hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi mynd ati i'w wneud, ac rydym yn awyddus i gael gwybod eich barn a syniadau chi.

  • Beth yw eich barn chi ar cyfraith arfaethedig Llywodraeth Cymru sy'n diddymu'r hawl i brynu? Beth yw'r pwyntiau cadarnhaol / negyddol?
  • A yw 12 mis yn ddigon o rybudd i denantiaid ymarfer eu hawl i brynu ar ôl i’r ddeddf dod i rym? Mae rhai awdurdodalu lleol wedi atal yr hawl i brynu dros dro yn eu hardaloedd - a dylai'r pobl sy'n byw yn yr ardaloedd hyn cael ail gyfle i ymarfer eu hawl i brynu ar cyn i'r cynllun cael ei ddiddymu gyfan gwbl? 
  • Sut y dylai tenantiaid gael gwybod am y newidiadau? Ydych chi'n hyderus y bydd landlordiaid yn rhannu'r wybodaeth â thenantiaid?

Caiff y syniadau y byddwch yn eu cyflwyno helpu i lywio waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar y gyfraith arfaethedig, er mwyn sicrhau ei fod er budd pennaf Cymru a’i phobl.

The Right to Buy in Wales is changing.

The Welsh Government has introduced a proposed law that will abolish all variations of the Right to Buy and the Right to Acquire, in order to protect the supply of social housing in Wales. Find out how this could affect you.

We are looking at whether this law will achieve what the Welsh Government has set out to do, and we want to know your thoughts and ideas about it.

  • What are your views on the Welsh Government's proposals to abolish the Right to Buy scheme? What are the positives / negatives
  • Is 12 months enough notice for tenants to exercise their Right to Buy once the law is in place? Some local authorities have already suspended the Right to Buy schemes in their area - should people living in these areas be given another opportunity to exercise their Right to Buy before the scheme is abolished altogether? 
  • How should tenants be informed of the changes? Are you confident that landlords will share the information with all tenants?

Your ideas will help inform the work of the Equality, Local Government and Communities Committee on the proposed law to make sure that it’s in the best interests of Wales and its people.

 

7 ideas