Benefits in Wales: options for better delivery

The UK’s social security system is complex, with over 30 different benefits and credits available to people depending on their circumstances, delivered and managed by different agencies.

From Universal Credit, which is delivered by the Department of Work and Pensions (DWP), to Child Benefit, which is delivered by Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC), the system can seem confusing.

What about Wales?

In Wales, social security is largely  the responsibility of the UK Parliament

But there have been calls for devolution.

The Assembly’s Equality, Local Government and Communities Committee has previously called on the Welsh Government to consider seeking powers over the administration of Universal Credit, similar to those available to the Scottish Government. This was rejected by the Welsh Government.

How you can get involved

We want to hear your views and experiences, which will inform the work of the Committee.

  • Do you think any powers over welfare benefits should be devolved to Wales?
  • In relation to Universal Credit in particular, should the Welsh Government be able to decide the frequency of payments, how payments are split between couples, or whether payments are made directly to the landlord?
  • Do you think the Welsh Government should have the power to create new benefits?

As well as sharing your thoughts, please feel free to comment on the views of others who have contributed.

If you have any queries, please e-mail rhys.jones@assembly.wales.

Should you wish to remain anonymous, we would kindly request that you do not include any information that would identify you. We would however be grateful if you would provide your location and a brief description of your circumstances (current or former benefit claimant, etc) for context.

Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well.

Mae system nawdd cymdeithasol y DU yn gymhleth, gyda dros 30 o fudd-daliadau a chredydau gwahanol ar gael i bobl yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, yn cael eu darparu a'u rheoli gan wahanol asiantaethau.

O Credyd Cynhwysol, a ddarperir gan Adran Gwaith a Phensiynau, i Fudd-dal Plant, a ddarperir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, gall y system ymddangos yn ddryslyd.

Beth am Gymru?

Yng Nghymru, cyfrifoldeb Senedd y DU yn bennaf, yw nawdd cymdeithasol.

Er hynny, cafwyd galwadau am ddatganoli.

Yn flaenorol, mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau'r Cynulliad wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried ceisio pwerau dros weinyddu Credyd Cynhwysol, tebyg i'r rhai sydd ar gael i Lywodraeth yr Alban. Gwrthododd Llywodraeth Cymru hyn.

Sut y gallwch gymryd rhan?

Rydym am glywed eich barn a'ch profiadau, a fydd yn llywio gwaith y Pwyllgor.

  • A ydych yn credu y dylai unrhyw bwerau dros fudd-daliadau lles gael eu datganoli i Gymru?
  • Wrth ystyried Credyd Cynhwysol yn benodol, a ddylai Llywodraeth Cymru allu penderfynu pa mor aml y gwneir taliadau, sut y caiff taliadau eu rhannu rhwng cyplau, neu a wneir taliadau'n uniongyrchol i'r landlord.)
  • A ydych yn credu y dylai Llywodraeth Cymru gael y pŵer i greu budd-daliadau newydd?

Yn ogystal â rhannu eich barn, mae croeso ichi roi sylwadau ar farn pobl eraill sydd wedi cyfrannu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at rhys.jones@cynulliad.cymru.

Os ydych am i'ch sylwadau aros yn ddienw, gofynnwn yn garedig ichi beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth a fyddai'n eich adnabod. Fodd bynnag, byddem yn ddiolchgar pe byddech yn nodi eich lleoliad a disgrifiad byr o'ch amgylchiadau (person sy’n hawlio budd-daliadau neu a fu’n hawlio budd-daliadau ac ati) o ran cyd-destun.

0 ideas