Beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru

  • A ydych chi wedi cael profiad negyddol neu wahaniaethol* yn ymwneud â’r gwaith ar sail beichiogrwydd neu famolaeth? Beth oedd yr effaith arnoch chi?
  • Sut mae’ch cyflogwr yn cefnogi gweithwyr beichiog a gweithwyr sydd ar gyfnod mamolaeth?
  • A oes digon o gefnogaeth i famau gael gwaith neu ddychwelyd i’r gwaith?
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu 30 awr o ofal plant yr wythnos am ddim ar gyfer rhieni mewn gwaith sydd â phlant 3 a 4 oed, a hynny ar gyfer 48 wythnos y flwyddyn – a yw hyn o gymorth i famau gael gwaith neu ddychwelyd i'r gwaith?
  • Beth ydych chi’n credu y dylai Llywodraeth Cymru ei wneud i leihau’r “achosion o anghydraddoldeb o ran cyflogaeth, sgiliau a thâl sy’n ymwneud â rhyw”, yn enwedig mewn perthynas â beichiogrwydd a mamolaeth?

Canfu ymchwil a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn 2016 fod 71 y cant o famau yng Nghymru yn nodi profiadau negyddol neu wahaniaethol. Roedd bron eu hanner o’r farn bod beichiogrwydd wedi effeithio ar gyfleoedd gwaith, statws a sicrwydd swydd.

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru am glywed am eich profiadau a chael eich syniadau ynghylch yr hyn y dylai Llywodraeth Cymru ei wneud i fynd i’r afael â’r materion sydd o dan ei rheolaeth, megis cyflogadwyedd, datblygu economaidd, dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus yng Nghymru, gweithluoedd y sector cyhoeddus, a gofal plant.

Bydd eich barn chi yn helpu’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i graffu ar Lywodraeth Cymru, a gwneud argymhellion ar gyfer camau y dylid eu cymryd i leihau anghydraddoldeb rhywiol sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd a mamolaeth.

Rhannwch eich syniadau isod, gan drafod profiadau pobl eraill a nodi pa mor dda yw eu syniadau.

Rydym yn awgrymu nad ydych yn cynnwys unrhyw wybodaeth i'ch adnabod (gan gynnwys enw, neu enw gyflogwr ayyb), ond byddem yn ddiolchgar pe bai chi yn nodi eich lleoliad, disgrifiad byr o'ch amgylchiadau ac a ydych chi yn gweithio yn y sector cyhoeddus, sector breifat neu'r trydydd sector.

Os oes gennych cwestiwn, ebostiwch rhys.jones@assembly.wales

*Mae profiadau negyddol neu wahaniaethol yn cynnwys:

• Cael eich gorfodi i adael swydd;

• Bod ar eich colled yn ariannol;

• Profi effaith negyddol ar gyfleoedd, statws neu ddiogelwch swydd;

• Risg i iechyd a lles neu effaith arnynt;

• Aflonyddu neu sylwadau negyddol;

• Profiadau negyddol yn ymwneud â bwydo ar y fron;

• Profiad negyddol yn ymwneud â chais am drefniant gweithio hyblyg.

Pregnancy, maternity and work in Wales

  • Have you had a negative or discriminatory experience* relating to work because of your pregnancy or maternity? What impact did that have on you?
  • How does your employer support pregnant employees and those on maternity leave?
  • Is there enough support for mothers to enter or return to work?
  • The Welsh Government has committed to providing 30 hours of free childcare a week for working parents of 3 and 4 year olds, 48 weeks of the year – will this help mothers enter or return to work?
  • What do you think the Welsh Government should do to reduce “the causes of employment, skills and pay inequalities related to gender”, particularly in relation to pregnancy and maternity?

Research published by the Equality and Human Rights Commission (EHRC) in 2016 found 71 per cent of mothers in Wales reported negative or discriminatory experiences. Almost half felt becoming pregnant had affected work opportunities, status and job security.

The National Assembly for Wales’ Equality, Local Government and Communities Committee want to hear your experiences and ideas on what the Welsh Government should do to tackle the issues within their control, such as employability, economic development, the Welsh public sector equality duties, public sector workforces and childcare.

Your views will help the Equality, Local Government and Communities Committee scrutinise the Welsh Government, and make recommendations for actions that should be taken to reduce gender inequality related to pregnancy and maternity.

Please leave your thoughts and ideas below, and please comment and rate the experiences and ideas other people have made.

We would request that you do not include any information that would identify you (name, name of employer etc.) but would be grateful if you would provide your location, a brief description of your circumstances and whether you work in the public, private sector or third sector.

If you have any queries, please e-mail rhys.jones@assembly.wales

*Negative or discriminatory experiences include:

•             Being forced to leave a job;

•             Experiencing financial loss;

•             Experiencing a negative impact on opportunity, status or job security;

•             Risk or impact on health and welfare;

•             Harassment or negative comments;

•             Negative experiences relating to breastfeeding;

•             Negative experience related to flexible working requests.”

 

36 ideas