Dyfodol Amaeth yng Nghymru - The future of Agriculture in Wales

Cymraeg

Am gyfnod o dros ddeugain mlynedd, polisïau a bennir ar lefel Ewropeaidd, gyda rhai addasiadau lleol, sydd wedi cefnogi'r sector amaethyddiaeth yng Nghymru, ynghyd â'r tirweddau a'r amgylchedd sy'n deillio o'r gweithgarwch hwn, a'r cymunedau gwledig sy'n dibynnu arno.

Yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd penderfyniadau ynghylch y polisïau a'r cyllid a fydd yn cefnogi'r sector amaethyddiaeth, y gwaith o reoli'r tir yng Nghymru a'n cymunedau gwledig yn debygol o gael eu gwneud yng Nghymru.

Rydym yn awyddus i drafod yr egwyddorion a ddylai fod yn sail i'r polisïau Cymreig newydd y bydd angen eu creu i ddisodli'r polisïau a bennir ar hyn o bryd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Gellir gweld y broses hon fel cyfle i ailstrwythuro polisïau amaethyddol a gwledig Cymru er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion y wlad. Wrth lunio polisïau newydd, bydd yn rhaid egluro'n bendant y canlyniadau y bwriedir eu cyflawni ar gyfer pobl Cymru, a sicrhau bod pawb yn eu deall.

Felly, rydym am glywed cynifer o safbwyntiau ag y bo modd, o bob cwr o Gymru, er mwyn mireinio ein dull gweithredu yn y maes hwn.

Bydd hyn yn llywio ein gwaith a'r ymagwedd y byddwn yn ei mabwysiadu o ran datblygu'r egwyddorion a fydd yn sail i'r polisïau newydd.

I ddechrau'r drafodaeth, dyma rai cwestiynau y byddwch efallai am ymateb iddynt:

  • Pa ganlyniadau sylfaenol yr hoffem eu gweld yn deillio o bolisïau ym meysydd amaethyddiaeth, rheoli tir a datblygu gwledig?
  • Pa wersi y gallwn eu dysgu o'r polisïau sydd ar waith ar hyn o bryd a pholisïau'r gorffennol? Beth am y polisïau sydd ar waith mewn mannau eraill?
  • A ddylai Cymru ddatblygu ei pholisïau ei hun ym meysydd amaethyddiaeth, rheoli tir a datblygu gwledig, neu a ddylai'r wlad fod yn rhan o fframwaith polisi ac ariannol ehangach a gaiff ei roi ar waith ledled y DU?

Mae croeso i chi ofyn eich cwestiynau eich hun hefyd, yn ogystal ag ymateb i'r cwestiynau a gaiff eu gofyn gan bobl eraill.

ychwanegu syniad

Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor ar gael drwy glicio yma.
 
-

For over forty years, Welsh agriculture, the landscapes and environment shaped by it, and the rural communities that depend on it, have been supported by policies set at a European level, albeit with a degree of local adjustment.

Following the United Kingdom’s decision to leave the European Union, the future shape of policies and finance to support agriculture, land management in Wales and rural communities are likely to be decided in Wales.

We want to explore the principles that should underpin the new Welsh polices that will be needed to replace those currently set by the European Union.

This can be seen as an opportunity to restructure agricultural and rural policies so that they are bespoke to the needs of Wales. In devising new policies, the outcomes to be delivered for the people of Wales must be clearly explained and understood.

To inform our approach to this work we want to hear as many views as possible from across Wales.

This will help us shape our work and inform the approach we take to developing principles from which new policies can be developed.

To start the debate, here are some questions that you might want to respond to:

  • What are the fundamental outcomes that we want to see from agricultural, land management and rural development policies?
  • What lessons can we learn from current and previous policies? What about polices elsewhere?
  • Should Wales develop its own agricultural, land management and rural development polices or should it be part of a broader UK-wide policy and financial framework?

Please pose your own questions too and respond to those posted by others.

add an idea button

Further information on the committee can be found by clicking here.