Sut fyddech chi'n gwario £15 biliwn yng Nghymru? How would you spend £15 billion across Wales?

Cymraeg

English

Erbyn hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cyllideb Ddrafft.  Mae'r gyllideb yn dangos sut y caiff dros £15 biliwn o arian trethdalwyr ei wario.

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn craffu ar y ffordd y caiff yr arian hwn ei ddyrannu. I'w helpu i graffu ar y gyllideb ddrafft mae am glywed cymaint o safbwyntiau â phosibl gan bobl Cymru.

Dyma gyfle i chi gyfrannu! Hoffai'r Pwyllgor glywed eich barn ynghylch sut y caiff eich arian ei wario . Bydd eich syniadau yn cael eu hystyried gan Aelodau o'r Pwyllgor Cyllid. Gallwch gyflwyno syniadau a rhoi sylwadau ar syniadau a gynigiwyd gan bobl eraill.   

Dyma Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor, yn eich gwahodd i gymryd rhan.

 

 

I ddechrau'r drafodaeth, dyma rai themâu y gallech fod yn awyddus i ymateb iddynt:

 1. Tlodi, diwygio lles a pharatoi ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio.
 2. Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid gwasanaethau.
 3. Gwariant ataliol.
 4. Trefniadau ariannol y byrddau iechyd lleol.
 5. Paratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.
 6. Cyllidebu carbon isel a pharatoi ar gyfer Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol.
 7. Paratoi ar gyfer rhagor o ddatganoli.
 8. Effaith rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru.
 9. Y Gymraeg, cydraddoldeb a chynaliadwyedd.
 10. Cyfalaf a Chynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.
 11. 11.Buddsoddi i Arbed.

Gallwch gyflwyno eich syniadau hyd at 11 Tachwedd.

Mae rhagor o wybodaeth am y pwyllgor ar gael ar dudalen y pwyllgor ar y we. Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ddilyn cyfrif twitter y pwyllgor @SeneddCyllid

Gallwch hefyd fynd i adran gyllid safle blog ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Gallwch ofyn eich cwestiynau eich hun hefyd ac ymateb i gwestiynau gan bobl eraill. 

Ychwanegu syniad button

 

 

How would you spend £15 billion across Wales?

 

The Welsh Government Draft Budget has now been published, it sets out how more than £15bn of taxpayers’ money will be spent.

 

How this cash is being allocated will be scrutinized by the Finance Committee. To inform their scrutiny of the draft budget they want to hear as many views as possible from the people of Wales.

This is where you come in! The Committee would like to hear your views on how your money is spent. Your ideas will be considered by Members of the Finance Committee. You can post your ideas and rate and comment on ideas posted by others.   

Here is Simon Thomas AM, Committee Chair, inviting you to take part.

 

 

To start the debate, here are some themes that you might want to respond to:

 1. Poverty, welfare reform and preparing for an ageing population.
 2. Sustainability of public services, innovation and service transformation.
 3. Preventative spending.
 4. Local health board financial arrangements.
 5. Preparation to leave the EU.
 6. Preparing for the Future Generations Act and low carbon budgeting.
 7. Preparation for further devolution.
 8. Impact of the Welsh Government’s legislative programme.
 9. Welsh language, equalities and sustainability.
 10. Capital and the Wales Infrastructure Investment Plan.
 11. Invest to Save.

You can submit your ideas up to 11 November.

Further information on the committee can be found on the committee’s web page. And you can keep up to date by following the committees twitter account @SeneddFinance

You can also visit the finance section of the National Assembly for Wales’s research blog site.

Please pose your own questions too and respond to those posted by others.

add an idea button